Choose Demos

ความปลอดภัยของกับมาตรฐาน ISO 27001
บริษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐาน IT ระดับสากล ISO/IEC 27001: 2013 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการควบคุมการดำเนินงานของ ทรานคอสมอส ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

ISO 27001 มีดีอย่างไร?
การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นการยืนความสำเร็จในประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล เนื่องจากมาตรฐานของ ISO 27001 สามารถนำมาใช้งาน เพื่อต่อยอดธุรกิจได้ 4 ประการ คือ
1.การจัดทำระบบ (ESTABLISH) การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS) คือ การเตรียมการวางแผนเพื่อปกป้องสารสนเทศ
2. การนำไปปฏิบัติ (IMPLEMENT) คือ นำแผนจากขั้นตอนการจัดทำระบบ (ESTABLISH) ไปปฏิบัติจริง โดยทำตามเอกสารคู่มือและลงบันทึกในแบบฟอร์ม
3.การดำรงรักษาระบบและประเมินขีดความสามารถของระบบการจัดการ (MAINTAIN AND MONITOR) คือ ปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำงานปกติ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ และ
4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CONTINUAL IMPROVEMENT) คือ การทบทวนผลการทำระบบและหาจุดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีหลักฐาน (ทั้งเอกสารและผลการปฏิบัติ)ที่น่าเชื่อถือสะท้อนความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

นอกจากนี้ ISO 27001 ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการปกป้องข้อมูลสารสนเทศ (Information) ให้มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
1.Confidential ความลับ หรือ การปกป้องสารสนเทศให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ ถ้าหากข้อมูลรั่วไหลแสดงว่าขาดคุณสมบัติในข้อนี้
2.Integrity ความถูกต้อง หรือ ปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศไม่ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากความเป็นจริง เช่น การแฮก ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล และ
3. Availability ความพร้อมใช้ หรือ สร้างความเชื่อมั่นว่าระบบสารสนเทศพร้อมใช้งาน

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการก่อตั้ง sub-committee เพื่อให้พนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม และมีการกระจายนโยบายนี้ไปยังพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตาม และ หน่วยงานน้องใหม่อย่าง Quality Management มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมมาตรฐาน ตรวจสอบ และปรับปรุง ให้ทุกหน่วยงาน และแผนก IT เป็นไปตามข้อกำหนด ISO “จากรางวัลที่ได้รับดังกล่าวทำให้ ทรานคอสมอส มีความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เนื่องจากรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จ ที่ ทรานคอสมอส จะชูเป็นจุดแข็งในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะบริการด้านความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนั้น ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ” ผู้บริหาร Kiyonori Takechi กล่าว

transcosmos Menu